Regulamin i polityka prywatności

   1) Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Platfromy, Politykę Prywatności, Ogólne Warunki Umów Sprzedaży w celu realizacji zamówienia.

   2) Chcę otrzymywać spersonalizowane oferty promocyjne
Wyrażam zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie moich danych osobowych przez Rest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podanych przeze mnie  podczas składania zamówienia.

   3) Chcę otrzymywać informacje o specjalnych promocjach mailem 

 Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Rest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach.

   4) Chcę otrzymywać informacje o specjalnych promocjach sms/mms oraz telefonicznie 

   Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przez Rest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (SMS, MMS oraz połączenia telefoniczne) w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach.

  5) Administratorem Twoich danych osobowych jest Rest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dalszej części zwane „Administratorem". Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub chcesz zrealizować swoje uprawnienia z nim związane, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@patathai.pl

   Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

 •        wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, odrębnie w celu realizacji zakupów - składania zamówień oraz realizacji zgłoszonych reklamacji;
 •        marketingu produktów i usług oferowanych przez Rest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów lub usług uwzględniającej preferencje zakupowe.
 •        przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
 •        kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 •        dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 •        w celu wyboru preferowanej formy przekazywania Ci informacji marketingowych;
 •        zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;
 •        wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych;

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie

                  1.      niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu: 

   ·         realizacji zakupów - składania zamówień

   ·         rejestracji konta Klienta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się");

   2.     obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

   3.      zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu: 

   ·         wyboru preferowanej formy przekazywania Ci informacji marketingowych;

   ·         zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;

   4.      prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu: 

   ·         marketingu produktów i usług oferowanych przez Rest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów lub usług uwzględniającej preferencje zakupowe;

   ·         przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;

   ·         kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

   ·         dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

   5.     obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

   Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

   Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane m. in.: firmie ubezpieczeniowej, bankom, firmie świadczącej usługę serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne (w przypadku dokonania zakupu dodatkowej usługi np. usługi serwisowej lub ubezpieczenia zakupionego sprzętu), producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji) oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

   Twoje dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Twoje dane przetwarzane w celu przeprowadzania badania opinii Klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi na kierowane przez Ciebie pytania będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. 

   Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. 

   Przysługuje Ci prawo do: 

 •     
 •        dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 •    
 •        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych;
 •    
 •        w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;
 •    
 •        przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu. 

   W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem bezpośrednio lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej. 

   Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.